Gewijzigd: 31-03-2023
Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben er toe geleid dat de organisatie van de parochie aan herziening toe is. In bijgevoegd schema is de nieuwe structuur weergegeven:  nieuwe structuur parochie

Voor meer uitleg zie de presentatie die op 09 maart 2023 heeft plaatsgevonden. Presentatie 9 maart Vrijwilligersavond 5.0

Het pastoraal overleg zoals hieronder beschreven is niet meer van toepassing.


Oude situatie:
Bij het aantreden van pastoor R. Graat is de pastoraatsgroep opgeheven en is het Pastoraal Overleg voor in de plaats gekomen.

Het Pastoraal Overleg in een parochie dient zijn positie te verstaan binnen navolgend kader.
Het kerkbestuur, waarvan de pastoor de voorzitter is, is de eindverantwoordelijke voor het geheel van de pastoraal in een parochie. Immers het kerkbestuur is uiteindelijk de eerst  aan te spreken instantie voor het bisdom.

Voor de diverse deeltaken heeft het kerkbestuur de verantwoordelijkheid gedelegeerd en in handen gelegd van de beraden en groepen, die de onderscheiden taken van de parochie behartigen. Derhalve dient de pastoor deel uit te maken van het Pastoraal Overleg om zodoende de lijn met de bestuursverantwoordelijken van de parochie zo kort mogelijk te houden.
Het kerkbestuur zal de nodige voorwaarden en faciliteiten dienen te scheppen, opdat elk afzonderlijk beraad doelmatig kan functioneren.

Doelstelling.

  • De pastoor en de vrijwilligers dienen in gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid te dragen voor de ontwikkeling, inhoud en uitvoering van de pastoraal.
  • De pastoor  is de laatst verantwoordelijke voor de planning en de coördinatie van de uitvoering van alle activiteiten. Hij wordt in deze verantwoordelijkheid bijgestaan door ten hoogste vier medewerkers, waarvan ieder aandacht heeft over een van de drie beraden van de parochiële activiteiten, die door de beraden en groepen worden verricht.
  • Zij vormen samen met de pastoor het Pastoraal Overleg en zorgen voor een levende en actieve parochie, die vitaliteit uitstraalt. Met andere woorden: kerk-zijn door samen te vieren en te dienen, zodat mensen kunnen ervaren dat God enkel concreet handen en voeten krijgt, indien mensen er voor elkaar kunnen en willen zijn.

Het Pastoraal Overleg komt eens in de 4 maanden samen en bestaat uit vertegenwoordigers van de drie beraden, contactpersoon parochie medewerkers en vertegenwoordiger van het parochiebestuur onder voorzittersschap van de pastoor.