Gewijzigd: 05-11–2018

‘Ik zal er zijn voor jou’, zegt God, ‘elke dag opnieuw’.
Een prachtige uitspraak die vertrouwen wekt. Maar ook een uitnodiging aan ons allemaal om in de voetsporen van zijn zoon Jezus Christus te treden.
En wie wil er nu geen ‘goed mens’ zijn. Gaat dat vanzelf of vinden we daarvoor ook de bouwstenen in ons geloven? Catechese helpt ons bij deze zoektocht en reikt ons de ankers voor een gelovige verdieping.

Op het terrein van de catechese besteden we in onze parochie aandacht aan de volgende aspecten:

 – gezinscatechese
– communiecatechese
– vormselcatechese
– huwelijkscatechese
– doopcatechese
– jongerencatechese
– volwassenencatechese

Het catechetisch beraad coördineert, evalueert en initieert de activiteiten in onze parochie op het terrein van de catechese. Het beraad vergadert twee à drie keer per jaar en bestaat uit een afvaardiging van de verschillende werkgroepen die voor catechese in onze parochie actief zijn.

Gezinscatechese
De gezinscatechese vindt met name plaats tijdens de voorbereiding van de eerste heilige communie en het vormsel. Bij beide gelegenheden spreken de ouders van communicantjes en vormelingen met elkaar over hun gedachten en gevoelens bij het heuglijke feest van hun kind en besteden daarbij in het bijzonder aandacht aan wat hun geloven daarbij betekent.
Voor de communie komen de ouders drie avonden bij elkaar, waarvan de laatste avond samen met hun kind. Voor het vormsel wordt één ouderavond georganiseerd. De voorbereiding en de begeleiding tijdens de ouderavonden komt voor rekening van enkele ouders die al eerder met hun kinderen het feest van communie en vormsel meemaakten, daarbij ondersteund door de pastoor.

Communiecatechese
De catechetische voorbereiding van het communiefeest voor de communicantjes wordt namens de parochie verzorgd door Lea Kicken. Gedurende een veertiental bijeenkomsten werken de aankomende communicantjes aan het programma ‘Samen op weg met Jezus’. Ook de ouders worden bij het project betrokken. Bij iedere bijeenkomst horen namelijk opdrachten waaraan ook deels samen met de ouders thuis kan worden gewerkt.

Vormselcatechese
In onze parochie wordt het heilig vormsel jaarlijks toegediend aan de kinderen van groep 8, samen met de kinderen van Banholt en Reijmerstok. Ter voorbereiding op het feest wordt met de kinderen tijdens een aantal bijeenkomsten over het aankomende vormsel en de betekenis daarvan gesproken. De pastoor is nauw bij deze bijeenkomsten betrokken.

Huwelijkscatechese
Ter voorbereiding op hun kerkelijk huwelijk zijn de aankomende bruidsparen te gast bij de pastoor. Daarbij bespreken zij hun overwegingen om ‘voor de kerk’ te trouwen en wat hun geloven daarbij betekent. Uiteraard komt ook de inhoud van de huwelijksmis aan de orde.

Doopcatechese
Ter voorbereiding op het doopsel van hun kindje bespreken de ouders – samen met andere ouders van een dopeling – de doopviering en wat die voor hen en voor hun kindje betekent. De wijze waarop invulling aan de viering wordt gegeven, de oude gebruiken en de teksten die daarbij worden gebruikt passeren de revue. De voorbereiding en de begeleiding zijn in handen van enkele dames uit onze parochie die al eerder de doop van hun eigen kindje mochten meemaken en de pastoor.

Jongerencatechese
We zijn in onze parochie voortdurend op zoek naar een passende en inspirerende vorm van jongerencatechese. Aansluiting met de bestaande oudejaarsviering, de jaarlijkse viering van de jonkheid en het betrekken van jongeren – b.v. als lector – bij de liturgie zijn voorbeelden van de wijze waarop jongerencatechese gestalte krijgt.

Volwassenencatechese
Onder de noemer ‘verdieping’ krijgt de volwassenencatechese vorm en inhoud in onze parochie. Met enige regelmaat ontmoeten parochianen elkaar, waarbij thema’s die met geloven te maken hebben de revue passeren. Dit leidt steeds weer tot een inspirerende gedachtewisseling die ons geloven verdiept en de verbinding tussen de mensen in onze parochie versterkt.