Gewijzigd: 31-03-2023

In de liturgie zijn we doorlopend bezig ons te herinneren dat God een Verbond met mensen heeft gesloten en dat Verbond is zichtbaar geworden in Jezus Christus. In liturgie, in bidden, vieren, loven en danken wordt de communicatie met God in stand gehouden en gevoed. Liturgie kan dan pas op zijn best gevierd worden wanneer in de Verkondiging, maar ook in diaconie, de daad bij het woord gevoegd wordt. In de mate dat in woord en daad gemeenschap ontstaat, zal de liturgie zelf meer vlees en bloed worden voor hen die deel uitmaken van de geloofsgemeenschap.

Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben er toe geleid dat de organisatie van de parochie aan herziening toe is. In onderstaand schema de nieuwe structuur weergegeven.

Voor meer uitleg zie de presentatie die op 09 maart 2023 heeft plaatsgevonden.  Presentatie 9 maart Vrijwilligersavond 5.0

Gezinsmisgroep
De gezinsmisgroep verzorgt enkele malen per jaar de gezinsmissen en stelt de teksten samen, meestal rond een bepaald thema.
Daar zij ook verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van de gezinsmissen, komt men vooraf (in overleg met de school)regelmatig met de kinderen samen om de teksten door te nemen

Woco groep
De werkgroep stelt, conform de jaarplanning van de parochie en in bijzondere omstandigheden, de woord- en communiediensten samen.
De werkgroep is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de woord- en communiediensten.

Avondwakegroep.
Bij een overlijden bezoeken 2 leden van de werkgroep de familie van de overledene. Zij overleggen met de nabestaanden op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de avondwake. Vervolgens stelt de werkgroep de avondwake samen, zij zijn verantwoordelijk voor de invulling en de uitvoering van de avondwake.

Zangkoor
Het gemengd zangkoor verzorgt de gezongen vieringen in het weekend, op feestdagen, avondwaken en begrafenissen. Bij een begrafenis kunnen op uitdrukkelijke wens van de familie 2 muziekstukken door derden worden verzorgd. Bij huwelijken wordt op aanvraag gezongen.

Acolieten
Een aantal parochianen assisteert de voorganger bij de hoogmis op zon- en feestdagen. Zij delen indien nodig tevens de communie mee uit. De coördinator stelt maandelijks het rooster op dat gepubliceerd wordt in het contactblad. Nieuwe leden worden door  de coördinator geworven.

Misdienaars
Jongens en meisjes van de basisschoolgroepen 4 t/m 8 dienen bij toerbeurt met tweeën alle leesmissen, de mis op zaterdagavond, huwelijksmissen en begrafenissen. Bij afvloeiing werft de pastoor nieuwe misdienaars in overleg met de ouders.

Lectoren en voorgangers
Een aantal parochianen verzorgt de lezingen en voorbeden op zaterdag, zondag en feestdagen.
De tekst wordt van tevoren thuis bezorgd door de coördinator. Deze stelt tevens maandelijks het rooster op dat gepubliceerd wordt in het contactblad. Nieuwe leden worden door  de coördinator geworven.
Een aantal parochianen gaat voor bij woord- en communiediensten, avondwaken en gebeds-
vieringen. De tekst van de gehele viering, die door de diverse werkgroepen wordt opgesteld,
wordt ter voorbereiding, van tevoren thuis bezorgd. De meeste voorgangers zijn tevens lector.

Kosters
De koster(s) zorgt voor alle zaken die nodig zijn voor de liturgie in de parochie zoals omschreven in het draaiboek. Hij zorgt tevens voor de versiering op de altaren en het dagelijks openen en sluiten van zowel de kerk als de kapel. Kostertelefoon: 06-11207787

Collectanten
De collectanten zorgen bij iedere viering voor de collectes