Gewijzigd: 05-11-2018

In de liturgie zijn we doorlopend bezig ons te herinneren dat God een Verbond met mensen heeft gesloten en dat Verbond is zichtbaar geworden in Jezus Christus. In liturgie, in bidden, vieren, loven en danken wordt de communicatie met God in stand gehouden en gevoed. Liturgie kan dan pas op zijn best gevierd worden wanneer in de Verkondiging, maar ook in diaconie, de daad bij het woord gevoegd wordt. In de mate dat in woord en daad gemeenschap ontstaat, zal de liturgie zelf meer vlees en bloed worden voor hen die deel uitmaken van de geloofsgemeenschap.

Liturgisch Beraad
Het liturgisch beraad heeft tot doel alle activiteiten op het gebied van de liturgie binnen de parochie te behartigen, coördineren, evalueren en tot verdere ontwikkeling te brengen.
De visie die tijdens de vieringen op het gebied van kerk en geloof wordt uitgedragen wordt hier bewaakt.

Het liturgisch beraad komt minimaal drie maal per jaar samen en bestaat uit afgevaardigden van de volgende groepen:
–    het college van lectoren / acolieten,
–    het zangkoor
–    het parochiebestuur
–    de werkgroep woord- en communiediensten
–    de gezinsmisgroep
–    de werkgroep avondwaken
–    parochianen
–    de kosters

Binnen het beraad worden een voorzitter en een secretaris aangewezen.

De volgende groepen geven hier inhoud aan, te weten:
–    de gezinsmisgroep
–    werkgroep voor woord- en communiediensten.
–    werkgroep avondwaken
–    kosters
–    processiecomité
–    zangkoor
–    jeugdkoor
–    misdienaars
–    lectoren
–    acolieten
–    voorgangers
–    siergroep

Gezinsmisgroep
De gezinsmisgroep verzorgt enkele malen per jaar de gezinsmissen en stelt de teksten samen, meestal rond een bepaald thema.
Daar zij ook verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van de gezinsmissen, komt men vooraf (in overleg met de school)regelmatig met de kinderen samen om de teksten door te nemen

Werkgroep woord- en communiediensten.
De werkgroep stelt, conform de jaarplanning van de parochie en in bijzondere omstandigheden, de woord- en communiediensten samen.
De werkgroep is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de woord- en communiediensten.

Werkgroep avondwake.
Bij een overlijden bezoeken 2 leden van de werkgroep de familie van de overledene. Zij overleggen met de nabestaanden op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de avondwake. Vervolgens stelt de werkgroep de avondwake samen, zij zijn verantwoordelijk voor de invulling en de uitvoering van de avondwake.

Koster
De koster(s) zorgt voor alle zaken die nodig zijn voor de liturgie in de parochie zoals omschreven in het draaiboek. Hij zorgt tevens voor de versiering op de altaren en het dagelijks openen en sluiten van zowel de kerk als de kapel. Kostertelefoon: 06-11207787

Processiecomité
Dit comité is verantwoordelijk voor de jaarlijkse processie. De Jonkheid heeft van oudsher een belangrijke rol in de organisatie van de processie.  De kapitein van de Jonkheid is tevens voorzitter van het processiecomité. De werkzaamheden m.b.t. de processie zijn verdeeld onder de leden van het comité. Zij bepalen naast het thema ook de route. Publicatie geschiedt via het contactblad.

Zangkoor
Het gemengd zangkoor verzorgt de gezongen vieringen in het weekend, op feestdagen, avondwaken en begrafenissen. Bij een begrafenis kunnen op uitdrukkelijke wens van de familie 2 muziekstukken door derden worden verzorgd. Bij huwelijken wordt op aanvraag gezongen.

Misdienaars
Jongens en meisjes van de basisschoolgroepen 4 t/m 8 dienen bij toerbeurt met tweeën alle leesmissen, de mis op zaterdagavond, huwelijksmissen en begrafenissen. Bij afvloeiing werft de pastoor nieuwe misdienaars in overleg met de ouders.

Lectoren
Een aantal parochianen verzorgt de lezingen en voorbeden op zaterdag, zondag en feestdagen.
De tekst wordt van tevoren thuis bezorgd door de coördinator. Deze stelt tevens maandelijks het rooster op dat gepubliceerd wordt in het contactblad. Nieuwe leden worden door  de coördinator geworven.

Acolieten
Een aantal parochianen assisteert de voorganger bij de hoogmis op zon- en feestdagen. Zij delen indien nodig tevens de communie mee uit. De coördinator stelt maandelijks het rooster op dat gepubliceerd wordt in het contactblad. Nieuwe leden worden door  de coördinator geworven.

Voorgangers
Een aantal parochianen gaat voor bij woord- en communiediensten, avondwaken en gebeds-
vieringen. De tekst van de gehele viering, die door de diverse werkgroepen wordt opgesteld,
wordt ter voorbereiding, van tevoren thuis bezorgd. De meeste voorgangers zijn tevens lector.

Siergroep
Met Kerstmis zorgt de siergroep voor het opzetten van de kerststal en een aparte versiering in de gehele kerk en de kapel. Ook bij bijzondere gelegenheden zorgen zij voor de versiering  van de kerk.

Werkgroep Oudejaarsviering
Deze werkgroep verzorgt de jaarlijkse Oudejaarsviering
De samenstelling van de werkgroep wisselt jaarlijks.