Gewijzigd: 07-02-2021

Het parochiebestuur is als volgt samengesteld:
– Pastoor  P. Tervoort   (voorzitter)
– Huub Senden         (secretaris)
– Jan Rosing             (penningmeester)
René  Gubbels
– Ilona van Dorp-Jahae
– Marjo Ritzen-Rosing
– Mariet Pricken-Hupperichs

Het parochiebestuur bestaat naast de pastoor uit minimaal zes leden. Volgens kerkelijk recht is de pastoor de voorzitter. Naast de pastoor is er een vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, notulist  en 2 leden voor het beheer van gebouwen, kerkhof en justitiële zaken.
De pastoor met het parochiebestuur dragen de eindverantwoordelijkheid  voor het geheel van de pastoraal in de parochie zoals omschreven in “Het Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland”.
Het kerkbestuur van de federatie Terlinden-Margraten is uiteindelijk de eerst aan te spreken instantie voor het bisdom.
Het parochiebestuur schept de voorwaarden en de middelen die nodig zijn om de pastoraal in de parochie te doen functioneren.
Zij zorgt voor:
a)  Roerende en onroerende zaken.
b)  Het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen.
c)  Vaststellen en doen van uitgaven.
d)  Verlenen van financiële medewerking, behorende tot de zielzorg.
e)  Nakomen van verplichtingen.
f)  Toelaten van financiële activiteiten ten behoeve van d)en e).
g)  Verrichten van rechtshandelingen.

Het parochiebestuur heeft voorts als taak samen met het Pastoraal Overleg, andere priesters, diakens, pastoraal werkers te adviseren over pastoraal beleid.
De pastoor heeft de plicht ervoor te zorgen, dat het parochiebestuur deze taak naar behoren kan uitvoeren. De pastoor zorgt tijdig voor overlegging van stukken en verstrekking van informatie.
Het parochiebestuur moet bereid zijn parochie overschrijdend te werken en mee te werken aan de doelstellingen van de samenwerkingsverbanden.
Ieder parochiebestuurslid vervult zijn taak en brengt zijn pakket ter tafel als dat nodig is.
Het parochiebestuur vergadert eens in de zes weken. Daarnaast is er een nauw contact tussen de pastoor en de secretaris.