Gewijzigd: 01-12-2022

Vieringen:

De komende vieringen worden geplaatst op de website van cluster Terlinden.

https://www.clusterterlinden.nl/misrooster/


Misintenties

Zo 04 dec 11.00u Hoogmis
– St. Henri en Elza Hartmann-Vaessen en zoon Denis
Guill. en Bertine Jacobs-Jaminon

Zo 11 dec 09.30u Hoogmis
– Jrd. ouders Hamers-Detry
St. Ger Kroonen
St. ouders Haesen-Hodiamont en zoon Sjuf

Za 17 dec 19.00u Hoogmis
– Jrd. ouders Houbiers-Roosen
Jrd. Armand Sluijsmans en familie
Mathieu Elissen

Za 24 dec 19.00u  Gezinsviering Kerstavond
Ans Raeven-Pinckaers

Zo 25 dec 11.00u Hoogmis Eerste Kerstdag
St. jrd. ouders Gubbels-Kleijnen
Jrd. Gerhard Massierer
Jrd. Anny Jahae-Vliegen
Victor en Fien Tonnard-Gerards
Bert Melchiors
* Ouders Elissen-Landerloo
* Mathieu Elissen

Ma 26 dec 11.00u Hoogmis Tweede Kerstdag
St. jrd. echtpaar Debougnoux-Scheufen

Zo 01 jan 09.30u Hoogmis

Zie ook Contactblad november en december 2022)
* = later toegevoegd

Synode 2021 – 2023 DOE OOK MEE!

Synode 2021 – 2023
Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van verandering in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren en onderscheiden een belangrijke rol spelen. Om dit doel te bereiken heeft de paus een synode uitgeroepen. Deze is afgelopen najaar geopend en duurt tot eind 2023.

Synode is een chique woord voor kerkvergadering. Synodes worden al eeuwenlang gehouden. Soms nemen aan een synode alleen bisschoppen deel, soms worden anderen uitgenodigd om mee te praten. Dit laatste is nu heel nadrukkelijk aan de orde. Paus Franciscus heeft alle katholieke gelovigen – en zelfs geïnteresseerden buiten de Kerk – uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van de Kerk.

Thema
Letterlijk betekent het woord synode ‘samen op weg’. Het onderwerp van gesprek van deze synode is: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, zending’. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Met andere woorden: hoe we een synodale Kerk kunnen worden. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden.

Wat wordt van parochies en dekenaten verwacht?
De Synode 2021/2023 is afgelopen oktober van start gegaan met de zogeheten diocesane fase. Het is de bedoeling dat in alle bisdommen over de hele wereld in de eerste maanden van 2022 gesprekken worden georganiseerd over de thema’s van de synode. In het Cluster Terlinden willen we daar van harte aan meewerken. Deze gesprekken bieden kansen voor ons als federatie om nieuwe contacten te leggen en op een andere manier het gesprek aan te gaan met kerkbetrokken gelovigen, maar evenzeer met mensen die wat verder van de Kerk af staan of mogelijk zelfs buiten de Kerk staan.

Concreet worden de parochianen en inwoners van Noorbeek bij dezen uitgenodigd om twee vragenlijsten in te vullen en deze uiterlijk woensdag 20 april in de brievenbus te werpen bij;
– pastorie Klompestraat 9,
– Pastoor Tervoort, Mheerderweg 5, 6262 ND Banholt
– Kapelaan Dassen, Dorpsstraat 9, 6261 NH Mheer
of  achter in de kerk
of mailen naar rkk@ziggo.nl

In de week van 04 april wordt huis aan huis een brief en de 2 vragenlijsten bezorgd. Deze kunt U ook hier downloaden:
Brief:  brief WIJ ZIJN SAMEN ONDERWEG
Vragenlijst 1: Synode vragen deel 1-Noorbeek
Vragenlijst 2:Synode vragen deel 2 -Noorbeek

De belangrijkste onderwerpen uit deze verslagen worden via de bisschoppenconferentie doorgeleid naar Rome, waar ze tijdens de Algemene Bisschoppensynode van oktober 2023 besproken zullen worden.

Alle antwoorden tellen mee! Grijp uw kans en doe mee!

Foto rapportage brand kerkgebouw 03-02-2021

Op 03-02-2021 werden we getroffen door een brand in onze Sint Brigida kerk.
We zullen hier een foto rapportage plaatsen over het herstel van de brand, waarvan de meeste ook op onze Facebook pagina zijn te zien.

Bezoek aan glas atelier Joëlle D’Alsace in Lanaken en Verschueren Orgelbouw in Ittervoort

Actie Kerkbalans 2022

Onlangs hebben wij de brief voor de actie Kerkbalans bezorgd bij de parochianen die jaarlijks een bijdrage geven aan onze kerk.
Op de website richten wij ons in dit bericht met name op de andere parochianen en lezers die nog geen bijdrage leveren aan het in stand houden van onze parochie.
De kerk is een plek waar we geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar en waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis!
Het is mogelijk dankzij bijdragen van de parochianen die financieel betrokken zijn bij onze Sint Brigida parochie en daar zijn we dankbaar voor.
De schade van de brand in onze kerk, nu een jaar geleden, wordt grotendeels betaald door de verzekering. Toch zijn er altijd kosten die niet kunnen worden gedeclareerd. Daarnaast zijn de inkomsten uit collectes in het afgelopen jaar flink gedaald.
Komend jaar is er nog een extra kostenpost. Misschien heeft u het nog niet gezien maar de haan op onze kerktoren heeft vorig jaar bij een storm zijn staart verloren.
U kunt zich voorstellen wat dit betekent: tweemaal de kosten van een hoogwerker, de haan vernieuwen en vergulden, waarbij de bol onder het kruis gelijk wordt meegenomen.
Met uw steun willen wij er ook in 2022 zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft. Mocht u tot nu toe nog niet hebben bijgedragen (of niet jaarlijks) dan willen wij u vragen ons te helpen de kerk in Noorbeek in stand te houden. Voor onszelf maar ook voor de generaties na ons.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL94 RABO 0137 2001 10.
Dankzij uw gift blijft onze kerk ook morgen van betekenis.
Onze parochie valt onder de regeling ANBI. Dit betekent dat, indien u minimaal 5 jaar aaneengesloten een bijdrage doet, deze bijdrage fiscaal aftrekbaar is. De conceptovereenkomst is te bestellen via info@parochiesintbrigidanoorbeek.nl of hier te downloaden: Concept overeenkomst periodieke kerkbijdrage

Prijs verhoging kaarsen

Vanaf januari 2022 zijn de prijzen voor de kaarsen verhoogd.

De prijs voor de noveenkaars is nu € 5,00, was € 4,00
De prijs voor een offerkaars is € 0,50, was € 0,40

Tarieven voor misstipendia en begraafplaats 2022

Het parochiebestuur heeft besloten om de tarieven voor de misstipendia en begraafplaats t.o.v. 2021 niet te verhogen, Overzicht tarieven misstipendia en begraafplaats 2022, versie 1

Video herstelwerkzaamheden plafond in de kerk

Roger Pricken heeft een video opgenomen over de herstelwerkzaamheden van het plafond in de kerk door de SRAL (Stichting Restauratie Atelier Limburg.)

Op de Facebook van onze parochie staan regelmatig foto rapportages van de herstelwerkzaamheden, https://www.facebook.com/groups/843964802813987.